Dầu trừ muỗi Vipesco 650ml ,Thuốc muỗi, kiến, gián, ruồi

Thông tin chi tiết của dầu trừ muỗi Vipesco

  1. Thàn phần:  Alpha-cypermethrin..0.1%
    propoxur 0.1%
  2. Dạng : chai nhựa

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758